Početna stranica / IZVJEŠTAJ ORGANIZACIONOG ODBORA II KONGRESA I XIV SIMPOZIJUMA UMSTIB-a REPUBLIKE SRPSKE

IZVJEŠTAJ ORGANIZACIONOG ODBORA II KONGRESA I XIV SIMPOZIJUMA UMSTIB-a REPUBLIKE SRPSKE

U organizaciji Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srpske, a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske g-dina Milorada Dodika, u periodu od 02. - 05.06.2016.g. u kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci, održan je II Kongres pod sloganom “Poštuj sebe i drugi će te poštovati” i XIV simpozijum medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.

Svečanom otvaranju Kongresa je prisustvovalo 328 medicinskih sestara iz zdravstvenih ustanova Republike Srpske, kao i medicinskih sestara iz Slovenije Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Njemačke, Švedske i Norveške.

Svečanom otvaranju su prisustvovali: direktor UKC Republike Srpske prof dr Mirko Stanetić sa saradnicima, član borda direktora ICN-a Petar Požun, savjetnik direktora FZO RS Grubor dr Milan, počasni konzul Republike Italije u Republici Srpskoj Danilo Capasso, pomoćnik direktora za kvalitet JZU DZ Banja Luka dr Soldat, predsjednica UINARS-a Gordana Dragošev, predstavnici Unije sindikata radnika u zdravstvu g-din Željko Šukalo i Ranko Palačković, predstavnici Društva medicinskih sester, babic in tehnikov Ljubljana Nada Sirnik, Julijana Horvat, Majda Čaušević, Branka Langerholc, Munira Pejić, Andreja Zupanec, Sabina Vihtelič, Hrvatske Jasmina Marijan Štefković, Živko Stojčić, Federacije BiH Adnan Mujezinović, Ekrem Kevrić Nizama Rudić Aliefendić, Savez zdravstvenih radnika Srbije Radenka Ćiraković, Marina Stanković, Anka Mojović-Lukić, predstavnici udruženja “Sestrinstvo” KC Srbije Ljiljana Rakić, Dragica Šolak Katić, Drinka Jugović, Nada Rapajić. Neda Cicović-Mitrović, Radmila Filić, DZ Zemun Aleksandra Cvetković, Katarina Vojvodić, Slađana Vasiljević, Visoka medicinska škola Ćuprija, Sremska Kamenica, Vrbas, Beograd, predstavnici UMSTB Srbije. kao predstavnici zdravstvenih ustanova Republike Srpske, predstavnici Udruženja fizio i radnih terapeuta RS, Društva radioloških tehničatra i inžinjera RS, članovi i mnogi poštovaoci rada udruženja.

Teme koje su obrađene kroz plenarnu tematiku su: “Troškovna efikasnost prilikom efikasne medicinske njege-medicinske sestre: snaga za promjene - stavovi ICN” – mr Petar Požun, “Kontinuirani profesionalni razvoj i razvoj karijere medicinske sestre-izmijenjena uloga medicinske sestre” - Gordana Dragošev. Uspjehu Kongresa svoj doprinos su dali sami učesnici diskusijom koja se razvila nakon prezentacija predviđenih plenarnom tematikom.

Kroz usmenu i poster prezentaciju izloženo je 102 rada, čiji su autori medicinske sestre, tehničari i babice koje su istraživanjem iznijele primjere i iskustva iz prakse. Po drugi put UMSTIB Republike Srpske je okupio impresivan broj priznatih stručnjaka u svijetu sestrinske njege. Kongres je bio prilika da se razmijene strukovna i naučna iskustva.

Kongres je bio namijenjen svima koji se direktno ili indirektno bave sestrinskom njegom: od samih članova udruženja, postojećih strukovnih udruženja u zemlji i okruženju, naučnih i stručnih asocijacija.

U toku Kongresa, medicinske sestre, tehničari i babice su pokazale svoju želju i volju da učestvuju u edukaciji i da nastave sa kontinuiranim učenjem. Sva izlaganja su bila dobra i informativna i u svakom smo mogli naći uputstva šta treba raditi. Kongres je vrhunac stručnog rada i uspjeli smo kroz tri dana rada obraditi polivalentnu ulogu medicinskih sestara/tehničara. Naučni odbor UMSTIB konstatovao je da su učesnici Kongresa i Simpozijuma zadovoljili kriterijume za izradu i prezentaciju radova.

 

ZAKLJUČCI II KONGRESA I XIV SIMPOZIJUMA UMSTIB-a REPUBLIKE SRPSKE:

  • 1.   U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS neophodan je Sektor za zdravstvene profesionalce koji će se baviti problemima u svojim profesijama / Sestre - sestrama, laboranti – laborantima, fizioterapeuti - fizioterapeutima, sanitarci - sanitarcima itd.
  • 2.   Zakon o sestrinskoj djelatnosti je prioritet za sve nas koji se bavimo zdravstvenom njegom. Urediti zakonom sestrinsku profesiju / Zakon o sestrinskoj djelatnosti, nakon usvajanja Zakona o sestrinskoj djelatnosti, Komora medicinskih sestara i babica će biti neophodna / Sestrinske asocijacije i asocijacije drugih zdravstvenih profesionalaca će raditi u skladu sa Statutima i svojim ciljevima.
  • 3.   Planirati sestrinsku radnu snagu i onemogućiti brze prekvalifikacije i ugrožavanje sestrinske profesije kroz iste. Strukovne asocijacije se moraju uključiti u reforme koje se rade u vezi formalnog obrazovanja, a sve sa ciljem postizanja rješavanja problema koji su trenutno prisutni. Time ćemo postići harmonizaciju sa obrazovanjem zemalja u široj regiji. Dobar primjer Slovenija. Pripremiti stručne asocijacije na profesionalnu regulativu za ulazak u EU.
  • 4.   Fondacija Fami i „Projekat Jačanja sestrinstva“ komponenta 1-priznanje sestre i kvalitet sestrinskih usluga /tačka 3 jačanje udruženja sestara, tačka 4 kreiranje resursnih centara za profesionalni razvoj sestara/ svojim lobiranjem i direktim miješanjem u rad sestrinskih asocijacija su napravili pometnju u sestrinskim redovima. Formiranje Resursnog centra kao udruženja nije bilo planirano po projektnoj dokumentaciji. Na osnovu do sada urađenog od strane udruženja Resurni centar, kao i planova za njihov budući rad, zaključak učesnika II Kongresa je da UMSTIB RS u budućnosti ne treba da učestvuje u radu ovog tijela.
  • 5.   Medicinske sestre su u središtu zdravstvenog sistema prilikom obezbjeđivanja zdravstvenih usluga. Kroz kontinuiranu edukaciju će se osnažiti uloga medicinske sestre, tehničara i babice u zdravstvenom timu.
  • 6.   Zdravstvena organizacija treba da razmotri specifična pitanja vezana za promjene u sestrinstvu kao profesiji i načinu rada medicinske sestre kao profesionalca, uključujući strategije kreiranja i upravljanja zdravstvenom politikom na nacionalnom nivou, raspodjelu raspoloživih resursa, što je imperativ za obezbjeđivanje kvalitenog sistema zdravstvene zaštite.
  • 7.   Pozitivno radno okruženje je jedan od ključnih faktora koji utiču na zaposlenog, njegovu angažovanost na radnom mestu, produktivnost, motivaciju. Dobra radna sredina je osnova dobrog radnog okruženja.
  • 8.   XV Simpozijum UMSTIB RS sa međunarodnim učešćem će biti održan 08.06.do 11.06.2017 godine.