Početna stranica / O udruženju

UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA, TEHNIČARA I BABICA REPUBLIKE SRPSKE

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske je nevladina organizacija čiji se član postaje dobrovoljno, upisom u registar članova, dobijanjem članske kartice i redovnim plaćanjem članarine koja iznosi 2 konvertibilne marke.

Download: Pristupnica (56 KB)

Udruženje medicinskih sestara i tehničara regije Banja Luka je osnovano 30. novembra 1998. godine.

Na osnovu odluke Skupštine udruženja 19. aprila 2013. godine promjenilo je naziv u Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske.

Danas udruženje okuplja oko 2000 članova koji rade u sledećim zdravstvenim ustanovama: UKC Banja Luka, DZ Banja Luka, Medicinska škola Banja Luka, Medicinska elektronika Banja Luka, Socijalno – gerijatrijski centar Banja Luka, Zavod za medicinsku rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“ Banja Luka, Bolnica Gradiška, DZ Gradiška, Bolnica Prijedor, DZ Prijedor, DZ Laktaši, DZ Srbac, DZ Prnjavor, DZ Kotor Varoš, DZ Mrkonjić Grad, DZ Novi Grad, DZ Kozarska Dubica, Bolnica Mlječanica, DZ Kneževo, DZ Ribnik, DZ Šipovo, DZ Omarska, DZ Oštra Luka, DZ Kostajnica, Kuća zdravlja”dr Marjanović”, Bolnica Zvornik, Bolnica Nevesinje, Zdravstvena ustanova”dr Brkić” Doboj, Brčko, Gradačac, Bosanska Krupa, Bihać, FZO Republike Srpske, Specijalna bolnica za hirurške grane dr Kostić

Udruženje u svom sastavu ima 14 profilskih sekcija.

U Udruženju kao organi postoje :

2020-2024 godina

 • Predsjednica UO UMSTIB RS : Živana Vuković-Kostić, FZO RS
  Potpredsjednica UO UMSTIB RS : Verica Dragović UKC Republike Srpske
  Predsjednik Skupštine Aleksandar Kljaić JZU DZ Banja Luka
  Potpredsjednica Željina Brljić JZU DZ Kotor Varoš
 • Članovi Upravnog odbora:
  1.Marina Radanović - UKC RS
  2.Smilja Marinković - UKC RS
  3.Aleksandra Topić - UKC RS
  4.Zoran Ninić - JZU DZ Banja Luka
  5.Daliborka Golić - za: ZZFMR dr M. Zotović, bolnica Mlječanica, bolnica Zvornik, i Institut za javno zdravstvo
  6. Slađana Stojnić - za: bolnica Gradiška, JZU DZ Gradiška, JZU DZ Dubica, Bolnica i JZU DZ Prijedor
  7. Brankica Novitović - za: bolnica dr Kostić, JZU DZ Mrkonjić Grad, JZU DZ Srbac, JZU DZ Prnjavor, JZU DZ Kotor Varoš, Gerontološki centar BL, bolnica Doboj
 • Predsjednici aktivnih sekcija koje broje minimum 50 članova
  Jelena Kremenović - Neurološka sekcija
  Aleksandra Dejanović - Psihijatrijska sekcija
  Spomenka Hotilovac - Hirurška sekcija i Studenti zdravstvene njege
  Duško Bijelić - Reumatologija i rehabilitacija
  Mirjana Ćurković - Porodična medicina
  Nataša Gašpar - Onkologija
  Jelena Anđić - Sanitarci
  Boško Lazić - Laboranti
  Jovo Stojčić - Anestezija
 • DELEGATI SKUPŠTINE:
  Mihaela Duvnjak
  Zdravka Gajić
  Vesna Ikailović
  Neda Udovčić
  Nemanja Marjanović
  Dijana Ivić
  Sanja Kostur
  Sandra Radetić
  Đurđica Ćosić
  Aleksandra Tadić
  Zorica Ivanović
  Bosiljka Jaćimović
  Miroslavka Gavrić
  Bojana Čivčija
  Ranka Stanar
  Ljubiša Kopanja
  Tanja Popović
  Biljana Mirnić
  Vera Klincov
  Danijela Babić
 • Nadzorni odbor:
  Slađana Vranješ - UKC RS
  Stojanka Mirković - bolnica dr Kostić
  Dijana Kojić - ZZFMR dr M. Zotović
 • Sud Časti:
  Neda Udovčić - UKC RS
  Katarina Suvajac - JZU DZ Prnjavor
  Mirjana Ćurković - JZU DZ Banja Luka
 • Komisija za nagrade i priznanja:
  Dijana Ivić - UKC RS
  Ana Skukan - UKC RS
  Vanja Lolić - JZU DZ Banja Luka
 • Statutarna komisija po Statutu:
  Živana Vuković-Kostić
  Verica Dragović
  Aleksandar Kljaić
  Slađana Stojnić
  Jelena Mišić
 • Komisija za stručno usavrašavanje po statutu:
  Živana Vuković-Kostić
  Verica Dragović
  Aleksandar Kljaić

Napomena: članovi upravnog odbora su odgovorni članovima udruženja čiji su predstavnici za protok informacija.


Od osnivanja do danas:

 • 1998 - 2000 godine
  Predsjednica UO: Nada Trišić
  Sekretar: Negoslav Preradović, Dmitar Azarić
  Predsjednik Skupštine: Milovan Vuković
 • 2000 - 2004 godine
  Predsjednica UO: Zora Gojković
  Sekretar: Ranko Palačković, Živana Vuković-Kostić
  Predsjednik Skupštine: Kata Vujatović
 • 2004 - 2008 godine
  Predsjednica UO: Zora Gojković
  Sekretar: Živana Vuković
  Predsjednik Skupštine: Zoran Ninić
 • 2008 - 2012 godine
  Predsjednica UO: Biljana Pandžić
  Sekretar: Dejan Radosavac
  Predsjednik Skupštine: Drago Tomašević
 • 2012 - 2016 godine
  Predsjednica UO: Biljana Pandžić
  Sekretar: Dejan Radosavac
  Predsjednik Skupštine: Drago Tomašević
 • 2016 - 2020 godine
  Predsjednica UO: Mr sci Živana Vuković Kostić
  Sekretar: Daliborka Golić, diplomirana medicinska sestra
  Predsjednik Skupštine: Aleksandar Kljajić, diplomirani sanitarni inženjer
 • 2020 godine -
  Predsjednica UO: Mr sci Živana Vuković Kostić
  Sekretar: Spomenka Hotilovac, diplomirana medicinska sestra
  Predsjednik Skupštine: Aleksandar Kljajić, master sanitarnog inžinjerstva

 

Programski ciljevi u periodu 2020 - 2024 godine:

CILJ:

Stvoriti moderno, fleksibilno, stabilno udruženje koje će svojim komperativnim prednostima, načinom organizovanja, vodstvom i orjentacijom prema standardima Evropske unije brzo, kvalitetno i pouzdano obezbijediti promociju i zaštitu profesije.

Ostvarivanje uticaja na sva bitna pitanja iz oblasti profesionalnog angažovanja medicinskih sestara, tehničara i babica prije svega na donošenje propisa koji se tiču rada i istatusa.

Osigurati i zadržati visok kvalitet kontinuirane edukacije uz stalnu težnju poboljšanja

Unapređenje profesionalnih etičkih standard.
Omogućiti specifičnu obuku koja obuhvata savremena znanja i odgovarajuće vještine.
Doprinijeti formiranju profesionalnih mreža i timova koji bi kroz saradnju i koordinaciju uspostavili i razvili horizontalnu povezanost između sebe kako bi svojim iskustvom doprinijeli izgradnji modela edukacije

Poboljšati prepoznavanje sestrinstva od strane zdravstvenih institucija služeći kao autoritativan glas.
Održavati efikasnu saradnju svih MST babica, institucija, agencija kao i dobrotvornih fondacija koje imaju profesionalni interes za brigu o pacijentima.
Ustanoviti standard za edukaciju, obuku i upravljanje u radu sa korisnicima usluga mstb.
Kontinuirano učenje i osposobljavanje mstb za sprovođenje profesionalnih zadataka.
Razvijati i promovisati saradnju sa inostranim udruženjima i organizacijama.
Podsticanje publističkih djelatnosti članova, štampanje stručnih radova članova.
Praćenje i primjena zakonske regulative i zahtijeva međunarodnih konvencija i protokola.
Promocija zdravlja i saradnja s udruženjima građana u svrhu poboljšanja kvaliteta života građana Republike Srpske.

Poboljšanje kvaliteta ishoda sestrinske njege trajnim stručnim usavršavanjem usklađenim s međunarodnim standardima.
Kontinuirani rad na raznolikosti i dostupnosti obrazovanja za zvanje medicinska sestra, od srednje strukovne škole do naučnog stepena obrazovanja.

PROGRAMSKI CILJEVI:

 • 1. Ojačati udruženje brojem članova da svaka zaposlena sestra – tehničar nađe svoj profesionalni interes i postane član udruženja.
 • 2. Formirane profilne sekcije /preispitati njihov rad i ciljeve postojanja/
 • 3. Organizovanje kontinuirane edukacije (savjetovanja, simpozijumi, Kongresi, radionice, edukativni seminari, intersekcijski skupovi, kursevi, inovacije u praksi...) će biti planirani na godišnjem nivou zavisno od razvoja profesije i savremenih dostignuća sestrinstva.
 • 4. Nastaviti obilježavanje 12 maja „Međunarodni dan sestrinstva“ i uvesti nagradu za životno dijelo iz oblasti sestrinstva.
 • 5. 12 maja organizovati sedmice sestrinstva u kojoj će biti aktivnosti vezane za promociju sestrinstva, aktivnosti vezane za prevenciju zdravlja (edukativne aktivnosti prevencija karcinoma, dijabetesa, KVB, zaraznih bolesti, bolesti ovisnosti i dr.) U aktivnosti uključiti lokalnu zajednicu i obrazovne ustanove zdravstvenih radnika u svim gradovima čije su sestre članice udruženja. 12 maj obilježiti akademijom za sestre.
 • 6. Udruženja će uspostaviti saradnju sa drugim srodnim organizacijama i udruženjima iz zemlje i inostranstva koji se zalažu za iste ciljeve i načela / Sindikatom u skladu sa statutom udruženja i ingerencijama.
  Uspostaviti saradnju sa:
  *školama i fakultetima za obrazovanje zdravstvenih kadrova
  *državnim organima i institucijama
  *zdravstvenim organizacijama
  *stručnim sličnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu
  *humanitarnim organizacijama i udruženjima
  *crvenim krstom
  *Svjetskom zdravstvenom organizacijom
  *ICN
  *Evropskom sestrinskom asocijacijom
  * sindikatima
  *nevladinim organizacijama
 • 7. Pratiti i proučavati probleme u stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i predlagati adekvatna riješenja i zakonske regulative.
 • 8. Učestvovati u formiranju Komore kad se steknu uslovi za to.
 • 9. Pratiti projekte u lokalnoj zajednici kao i na nivou RS i konkurisati na njih.
 • 10. Učestvovati u izradi i donošenju metodologije rada u zdravstvenim oblastima za sve specijalizovane discipline, kao i standarde i normative, predlagati Ministarstvu zdravlja.
 • 11. Predstavljati sestre Republike Srpske širom svijeta (kandidovali smo se za Evropsku sestrinsku asocijaciju i ICN) pregovori u toku.
 • 12. Insistirati kod sindikata da se usklade mjere zaštite na radnom mjestu zdravstvenih radnika sa Evropskim mjerama.
 • 13. Ažurirati i proširiti WEB stranicu.
 • 14. INFO štampati godišnje na taj način informisati članstvo o aktuelnostima.
 • 15. Ostvariti saradnju sa farmaceutskim kućama i poboljšati materijalni status udruženja.
 • 16. Podsticati, organizovati i finansirati naučna stručna istraživanja iz oblasti sestrinstva i zdravstvene njege.
 • 17. Ostvariti saradnju sa svim institucijama koje su od interesa za sestrinstvo.
 • 18. Aktivno sudjelovati na međunarodnim stručnim skupovima koji su od interesa za sestrinstvo RS.
 • 19. Proširiti biblioteku sa novom stručnom literaturom za članove udruženja.
 • 20. Ažurirati evidenciju članova.
 • 21. Zastupati stručne interese medicinskih sestara pred Ministarstvom zdravlja i drugim sistemima gdje medicinske sestre djeluju (socijalni rad, obrazovanje, nauka).
 • 22. Ostvariti saradnju sa Ministarsvom prosvjete i Ministarstvom nauke i tehnologije radi prilagođavanja visokog obrazovanja medicinskih sestara svjetskim trendovima, trenutnim i stalnim promjenama zdravstvenog sistema.
 • 23. Uskladiti akte sa novim aktima nevladinih organizacija.
 • 24. Organizovati kurseve CPR, njega dijabetičnog stopala, traheostome, abdominalnih stoma….
 • 25. Posjetiti članice udruženja po gradovima i poboljšati protok informacija.

Predsjednica UMSTIB-a
Mr sci Živana Vuković Kostić