Početna stranica / Aktivnosti laboratorijske sekcije i sekcije sanitarnih inženjera i tehničara UMSTIB Republike Srpske

Aktivnosti laboratorijske sekcije i sekcije sanitarnih inženjera i tehničara UMSTIB Republike Srpske – 25.10.2023

25. oktobra u sali za predavanje UKC Republike Srpske „Laboratorijska sekcija sa sekcijom sanitarnih inženjera Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske „ održala je stručno predavanje u sklopu redovne edukacije za 2023.godinu.

Tema predavanja je bila" Uzorkovanje materijala za laboratorijske analize" . Laboranti Anja Bojić, Vitomirka Vasić i Branka Kotur su prezentovale i pojasnile prisutnima način i značaj pravilnog uzorkovanja materijala , važnost blagovremenog transporta uzoraka, kao ineophodnost dobre saradnje između zdravstvenih radnika kako bi pružili najbolju uslugu našim pacijentima. Stručnom predavanju je prisustvovalo preko 60 učesnika iz klinika UKC RS, DZ Banja Luka, FZO RS, Bolnica "Dr Kostić",kao i učenici Medicinske škole Banja Luka.

Kako bi laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je da se zdravstveni radnici adekvatno upute u procedure pripreme prije davanja uzorka krvi i ostalih derivata na analizu. Uloga medicinskih sestara, tehničara, babica i drugih zdravstvenih profesionalaca je da pomognu u tome. Saradnja medicinskog osoblja koje se brinu o bolesniku i zaposlenih u laboratorijama je neophodna da bi se dobili rezultati koji će se moći primijeniti na dobrobit bolesnika. Stoga je potrebno slijediti protokol o pravilnom odabiru, uzimanju i sigurnom rukovanju uzorka kliničkog materijala pri slanju u laboratorije.

Kada se šalju uzorci kliničkog materijala za laboratorijske pretrage, treba uvijek imati na umu da će rezultati biti onoliko dobri koliko su dobri i poslani uzorci. Za pouzdane rezultate pretraga je od najveće važnosti odabrati odgovarajući uzorak kliničkog materijala, pravilno ga uzeti (u pravo vrijeme, s odgovarajućeg mjesta i u dovoljnoj količini), kao i dostaviti ili eventualno čuvati. Ne bi trebalo štedjeti na količini uzorka, već poštovati pravila o potrebnim količinama uzorka za analizu

*5 važnih pravila kod priprema pacijenta za davanje uzorka krvi

 • 12 sati od uzimanja poslednjeg obroka je potrebno da prođe prije odlaska u laboratoriju i davanja uzorka krvi za analizu.
 • 24 sata prije uzorkovanja izbjegavati intenzivnu fizičku aktivnost
 • 1 sat prije uzorkovanja krvi bez cigareta
 • Preporuka je da se vađenje krvi obavi u jutarnjim časovima od 7h – 10h
 • Potrebno je da se informiše stručno lice na prijemu o upotrebi insulinskih preparata, lijekova, dijetetskih proizvoda i dr. lijekova.

Zaključak učesnika ove veoma značajne edukacije :

 • Za postavljanje dijagnoze i praćenje toka jedne bolesti potrebno je uzeti detaljnu anamnezu (dobra anamneza je često pola dijagnoze), izvršiti fizikalni pregled (inspekcija, palpacija, perkusija, auskultacija), sprovesti funkcijske testove (npr. EKG, spirometrija i sl) i uraditi laboratorijske analize.
 • >Pravilno odabir i ispravno pravovremeno uzimanje biološkog materijala (pravi materijal u pravo vrijeme) je prvi i veoma važan korak od koga zavisi i tačnost laboratorijskih rezultata.
 • >Najvažniji preanalitički dio testiranja je uzorkovanje!!!
 • Kada u najširem smislu govorimo o laboratorijskim analizama koje ljekari koriste u svakodnevnoj praksi, dijelimo ih na kliničko-biohemijske testove i mikrobiološke analize. Obaveza ljekara i medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara je da znaju osnovne postulate koji se tiču pravilnog odabira laboratorijskih analiza Za kvalitetan rad jedne kliničko-biohemijske laboratorije potrebno je da postoje odgovarajući uslovi: prostor, kadar, oprema i potrošni materijal.
 • Postoji niz faktora koji utiču na vrijednosti nekih laboratorijskih testova
 • Priprema pacijenata je veoma važan aspekt upućivanja pacijenata u laboratoriju. Ovo je jedna od ključnih stavki u edukaciji pacijenata.

Uspješnost rada medicinskih sestara i drugih zdravstvenih profesionalaca ne zavisi samo o njihovoj humanosti i sposobnosti savladavanja savremenih tehnologija, nego i o trajnoj edukaciji u prvom redu kroz formalno obrazovanje, a kasnije i cjelo životno učenje. Moderno sestrinstvo favorizuje edukaciju kao prioritet u profesionalnom životu medicinskih sestara, tehničara i babica i zato budući, da se mora učiti čitav život, ali se čitav život ne može ići u školu, učenje se u odraslom dobu uglavnom ne odvija u školi nego u neškolskim organizacijama, odnosno tamo gdje odrastao čovjek radi i živi. Zbog potreba da se cijeli život uči, da se prate savremena dostignuća u zdravstvu udruženje 25 godina organizuje edukacije ovakvog ili sličnog tipa za svoje članove.

„Oni koji znaju, rade. Oni koji razumiju, podučavaju“ – Aristotel

Predsjednica UO UMSTIB Republike Srpske
Mr Živana Vuković-Kostić